top of page

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO), informujemy że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Cukiernictwo Handel Ocena Jakości Towaru Krystyn Koszyczarski z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Cezarego Biernackiego 10, NIP 6180015732 (dalej zwana ADMINISTRATOREM).

 2. Jako ADMINISTRATOR nie wyznaczyliśmy inspektora danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych prosimy się kontaktować telefonicznie tel. 62 753 36 95 lub e-mailowo: koszyczarski@onet.eu.

 3. Pani/Pana dane osobowe (zwane dalej DANYMI OSOBOWYMI) będą przetwarzane w następującym zakresie:

  a) Imienia, nazwiska i/lub nazwy firmy oraz NIP.
  b)Danych kontaktowych adresu korespondencyjnego (e-mail) i/lub numeru telefonu, które zostały pozyskane od Pani/Pana lub ze źródeł powszechnie dostępnych. 

 4. Pani/Pana DANE OSOBOWE przetwarzane będą w następujących celach:

  a) Realizacji współpracy pomiędzy Panią/Panem a ADMINISTRATOREM w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług na rzecz Pani/Pana, przy czym możliwość przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH w tym celu wynika z konieczności realizacji umowy – podstawą jest art. 6 ust. 1 b RODO.

  b) Rozliczenia księgowego i podatkowego (wystawianie rachunków i faktur), przy czym możliwość przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH w tym celu wynika z konieczności zapewnienia prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz realizacji przez ADMINISTRATORA obowiązków ustawowych wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz podatkowego – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

  c) Zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów ADMINISTRATORA, tj. przetwarzanie DANYCH OSOBOWYCH bezwzględnie niezbędnych do zapobiegania oszustwom.
  d)  W przypadku postępowania reklamacyjnego lub w przypadku innych roszczeń wynikających z umowy sprzedaży (np. w związku z brakiem zapłaty ceny za towar).

  e) W celu przesłania podsumowania zamówienia.

 5. Odbiorcą Pani/Pana DANYCH OSOBOWYCH będą:

  -instytucje upoważnione na mocy prawa,

  -podmioty przetwarzające DANE OSOBOWE na zlecenie ADMINISTRATORA, tj. między innymi podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, audytu, firmy transportowe, kurierskie, świadczące usługi informatyczne oraz obsługi systemów informatycznych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z ADMINISTRATOREM.

 6. Pani/Pana DANE OSOBOWE nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 7. Pani/Pana DANE OSOBOWE będą przechowywane przez cały okres współpracy z ADMINISTRATOREM, a także do czasu upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń cywilnych oraz zobowiązań publicznoprawnych związanych z celami, o których mowa w punkcie 4.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich DANYCH OSOBOWYCH, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia DANYCH OSOBOWYCH, także do wniesienia skargi do organu nadzorczego, dotyczącej przetwarzania przez ADMINISTRATORA Pani/Pana DANYCH OSOBOWYCH, to jest do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

 9. Podanie przez Panią/Pana DANYCH OSOBOWYCH jest:

  a) Dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy w zakresie celu, o którym mowa w pkt 4 lit. a,

  b) Wymogiem ustawowym w zakresie celu, o którym mowa w pkt 4 lit. b, jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania DANYCH OSOBOWYCH będzie brak możliwości współpracy z ADMINISTRATOREM.

 10. Pani/Pana DANE OSOBOWE nie będą profilowane, ani ADMINISTRATOR nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji na ich podstawie.

   

bottom of page